Chrzanowski Uniwersytet Ludowy to owoc współpracy Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network. Ustanowiony w 2020 roku z myślą o tworzeniu nieformalnej, niepublicznej instytucji edukacyjno-wychowawczej, skierowanej przede wszystkim do dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich. Inicjatywa ta nawiązuje do duńskiej tradycji uniwersytetów ludowych z XIX wieku, zapoczątkowanej przez Mikołaja Fryderyka Seweryna Grundtviga i jego idei „szkół dla życia”.

Misją Chrzanowskiego Uniwersytetu Ludowego, pod hasłem „Z tradycją w nowoczesność”, jest promowanie wychowania obywatelskiego, świadomości międzykulturowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, edukacji regionalnej, ochrony środowiska, nowoczesnej oświaty rolniczej oraz animacji społeczno-kulturalnej na poziomie lokalnym. Przez zastosowanie metod grundtvigiańskich, uniwersytet odpowiada na współczesne potrzeby edukacyjne, czerpiąc inspirację z doświadczeń krajów skandynawskich i niemieckojęzycznych, gdzie podobne formy edukacji odnoszą sukces.

Charakteryzując się otwartością, przyjazną atmosferą oraz skupieniem na rozwoju osobistym i społecznym, Chrzanowski Uniwersytet Ludowy stanowi przestrzeń, gdzie każdy, a zwłaszcza osoby dotychczas mało aktywne, może znaleźć szansę na zmianę swojego życia. Poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą, uniwersytet sprzyja aktywnemu uczestnictwu w życiu społeczno-gospodarczym oraz umożliwia zdobywanie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata.
W swojej pracy Chrzanowski Uniwersytet Ludowy kieruje się wartościami takimi jak poszanowanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych, pielęgnowanie podstawowych wartości kultury europejskiej, wspieranie rozwoju osobistego mieszkańców wsi oraz budowanie silnych więzi społecznych. Przyjęte metody pracy obejmują m.in. „żywe słowo”, dyskusje, naukę poprzez praktykę, metody integracyjne, pracę w projektach, partnerstwo edukacyjne oraz samokształcenie, tworząc atmosferę współdziałania i partnerstwa.